NVM Erecode

  • Wij zijn ons bewust van het belang van onze functie in het maatschappelijk verkeer. Wij oefenen deze naar eer en geweten, betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit. Wij streven naar de hoogste kwaliteit in onze dienstverlening.
  • In onze communicatie waken wij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over onze werkwijze, belangen en positie. Wij laten ons niet onbehoorlijk uit over collega’s of hun optreden en zorgen dat geschillen met collega’s de belangen van opdrachtgevers in ieder geval niet schaden.
  • Zijn er meerdere kandidaten geïnteresseerd in een bepaald object? Dan maken wij dit aan de betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige? Dan benaderen we de wederpartij uitsluitend via die deskundige.
  • Wij verlenen alleen diensten aan klanten over zaken waarover wij voldoende kennis hebben.
  • Wij voorkomen verstrengeling van belangen. Ontstaat de uitzonderlijke situatie dat wij zelf een direct of indirect belang hebben bij de aan- of verkoop van onroerend goed? Dan maken wij dat kenbaar aan de wederpartij.
  • Wij zijn intermediairs en geen vastgoedhandelaren of projectontwikkelaars. Dit betekent dat wij niet kopen of verkopen om daar op korte termijn voor eigen gewin winst mee te maken.
  • Wij zorgen ervoor dat het contact tussen ons/onze medewerkers en onze collega’s goed is. Wij voorkomen dat verschillen van mening onnodig escaleren. Ontstaat er toch een geschil met een collega? Dan mag dit de belangen van opdrachtgevers niet schaden.
  • Wij stellen ons aanspreekbaar en toetsbaar op als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening en beroepsuitoefening. Wij werken mee aan de door de NVM bepaalde periodieke audits.
  • Wij zorgen ervoor dat alle aan ons verbonden personen zich gedragen conform deze Erecode en alle regels van de NVM. Niet naleven hiervan is onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.